Regulamin zakupu książki

Regulamin sprzedaży książki „Samo życie i już!”

REGULAMIN SPRZEDAŻY

(obowiązuje od 10 marca 2022 r., uwzględniając przepisy wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określane potocznie jako “RODO” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Sprzedaż dotyczy drukowanej książki (dalej: książka).
2. Sprzedaż książki prowadzona jest na stronie samozycieijuz.pl
3. Za sprzedaż odpowiada Marek Pietrzykowski – autor. adres: 40-048 Katowice, ul. Józefa Rymera3/8.
4. Aktualna i obowiązująca w sprzedaży cena towaru podana jest w sposób jawny na stronie wydawnictwa. Podana cena nie obejmuje zryczałtowanych kosztów przesyłki (wskazanych w złotych polskich), które podane są w sposób jawny na stronie wydawnictwa, jedną z opcji Klient wybiera jako obowiązujące przy składaniu zamówienia.
5. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, chyba że nastąpią przerwy w możliwości składania zamówień, o czym Wydawca będzie informował Klientów.
6. Przy składaniu zamówienia Klient wypełnia formularz, w którym podaje zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia towaru przedstawiana jest w formularzu zamówień po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy towaru oraz w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym Klientowi drogą mailową.
8. Po złożeniu zamówienia Klient na podany przez siebie w formularzu adres mailowy otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacjami o koncie bankowym, na które dokonuje zapłaty, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.
9. Dokonanie zapłaty przez Klienta to jednocześnie rozpoczęcie świadczenia usługi.
10. Po zaksięgowaniu prawidłowej zapłaty Klient otrzymuje w ciągu maksymalnie 48 godzin pisemne potwierdzenie płatności na adres mailowy podany w formularzu zamówienia wraz z informacją o przewidzianym terminie wysyłki.
11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane adresu mailowego w formularzu, które podane są przez klienta, przez co zamówienie nie może być poprawnie potwierdzone.
12. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem wysyłanym Klientowi w wersji papierowej wraz z towarem.
13. Aby zamówienie mogło być zrealizowane, Klient na dedykowanych stronach internetowych, w odniesieniu do składanych zamówień, może zastosować następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem na konta nr 56 1870 1045 2078 1072 0267 0001
b) płatność za pobraniem
14. Opłata prawidłowa obejmuje łącznie cenę książki oraz koszty wysyłki.
15. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości produktów zamawianych w sprzedaży.
16. Wydawnictwo ma prawo anulować zlecenie w przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych lub w przypadku dokonania niekompletnej zapłaty za zamówiony towar.
17. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty.
18. Zmiany w zamówieniu są możliwe przez wysłanie maila na adres kontakt@samozycieijuz.pl (w temacie maila należy wpisać „zmiana zamówienia”).
19. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Wydawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży książki. Ograniczenia, o których mowa, określane są w warunkach promocji.

WYSYŁKA:

1. Czas realizacji zamówienia (wysyłka) wynosi 72 godziny (3 dni robocze), od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia prawidłowej zapłaty na konto. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przez Kuriera, zgodnie z terminami dostawy oferowanymi aktualnie przez wybranych dostawców.
2. Wysyłka książek prowadzona jest zgodnie z kolejnością nadesłanych i opłaconych zamówień.
3. Zryczałtowane regularne koszty wysyłki realizowanej przez:

Kurier:

WYSYŁKA KRAJOWA:
przesyłka opłacona z góry 15,00 zł
przesyłka za pobraniem 18,00 zł

WYSYŁKA ZAGRANICZNA: w tym momencie w związku z sytuacją epidemiologiczną świata przesyłki zagraniczne są wstrzymane

4. W przypadku innych miejsc dostawy niż wskazane w opcjach zamówienia należy skontaktować się mailowo z wydawnictwem w celu uzyskania informacji na temat dostępności opcji wysyłki do danego państwa lub ustalenia kosztów i warunków dostawy. Adres do kontaktu w powyższych kwestiach: kontakt@samozycieijuz.pl
5. DOSTAWA KRAJOWA GRATIS przy zamówieniach powyżej 5 szt. książki, chyba że aktualne promocje sprzedażowe wprowadzają inne możliwości (np. dostawa gratis na każdy zamówiony towar).
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian kosztów wysyłki, także w związku z prowadzonymi promocjami sprzedażowymi. Wszystkie aktualne koszty wysyłki podane są w sposób jawny na stronie wydawnictwa.
7. Po wysłaniu zamówionego towaru Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie wysyłki na adres mailowy podany w formularzu zamówienia wraz z numerem nadania umożliwiającym śledzenie przesyłki na stronie operatora pocztowego lub kuriera.
8. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.
9. W przypadku nieodebrania przesyłki poleconej przez klienta Wydawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wydawca przyjmie zwróconą przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania nieodebranej przesyłki zwróci dokonane przez klienta płatności za towar przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy zapłacie za towar (zwrot należności zostanie pomniejszony o poniesione koszty wykonanej usługi wysyłki towaru, dotyczy także promocji WYSYŁKA GRATIS). Wydawca ponosi koszty zwrotu nieodebranej przesyłki, dlatego też zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty odebrania zwrotu.

ZWROTY:

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu), Klient nie musi podawać przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy jednoznacznym oświadczeniem drogą (do wyboru):
elektroniczną: e-mail: kontakt@samozycieijuz.pl  (w temacie wpisując ,,odstąpienie od umowy”) lub listownie na adres: Marek Pietrzykowski, 40-048 Katowice ul. Józefa Rymera 3/8 (z dopiskiem na kopercie ,,odstąpienie od umowy”) wysyłając pismo wg wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
3. Termin jest zachowany, gdy wysłana informacja o odstąpieniu od umowy ma miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą) należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy na adres:
Marek Pietrzykowski, 40-048 Katowice ul. Józefa Rymera 3/8 wraz z dopiskiem ,,zwrot”.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą. Wydawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w tym koszty dostarczenia rzeczy (ale nie ich zwrotu).
7. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

REKLAMACJE:

1. Jeśli otrzymany przez Klienta produkt posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wydawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą książkę na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
b) żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Wydawca jest zobowiązany wymienić wadliwą książkę na wolną od wad (ponosząc koszty ponownej wysyłki towaru) albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
c) Klient może zamiast zaproponowanego przez Wydawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
2. Klient może zgłaszać reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki drogą (do wyboru):
elektroniczną: e-mail:  kontakt@samozycieijuz.pl w temacie wpisując ,,reklamacja’”)
listownie na adres: Marek Pietrzykowski, 40-048 Katowice ul. Józefa Rymera 3/8 (z dopiskiem na kopercie ,,reklamacja’”).
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie książki (rachunek, faturę, potwierdzenie przelewu bankowego) oraz opis wady produktu oraz oświadczenie o żądaniu w związku z reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Następnie Wydawca niezwłocznie powiadomi Klienta o dalszym postępowaniu.
4. W przypadku uznania przez Wydawcę reklamacji wadliwego towaru, Klient odsyła reklamowany towar na koszt Wydawcy wraz z oryginalnym opakowaniem, w jakim przesłano towar. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawcę, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Koszty wysyłki towaru wolnego od wad ponosi Wydawca.

DANE OSOBOWE:

1. W celu dokonania zakupu książki na stronie Wydawnicy niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja regulaminu zamówień i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Bez udzielenia takiej zgody realizacja zamówienia jest niemożliwa.
2. Samozycieijuz.pl Marek Pietrzykowski (Administrator danych osobowych) nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Klientów osobom lub instytucjom trzecim w celach innych niż wynikających z konieczności wykonania umowy lub z prawnych obowiązków ustawowych.
3. Wszystkie szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia i prawa Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych (niezbędnych do realizacji zamówień złożonych na stronie) można znaleźć w zakładce polityka prywatności.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

wzór opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.